Historik

Kolla in vårat digitala ting från 2020: Digitalt Ting 2020

Så här började det

Tanken på att levandegöra vår bygds historia kom efter ett besök i Visby 1989. Nu började ett intensivt arbete. Den gamla tingsplatsen vid Hornborgs slott, Hoge slott, som ligger strax söder om Hamburgsund var en given plats. Tingsplatsen och Slottsberget är ett viktigt fornminnesområde i Hamburgsund.

Det samlades en massa intresserade människor, lokala föreningar såsom BUF, hembygdsföreningar,
Hamburgsunds samhällsförening och Saltskärs Kärings Vänner. Ur detta föddes föreningen Hornbore Ting. 1993 bildades formellt föreningen Hornbore ting.

Man startade studiecirklar och en teatergrupp började repetera ett skådespel. Tidstrogen teater och marknad var konceptet. Förberedelsearbetet fortskred under våren 1993 med otaliga kontakter med länsmuséet, länsantikvarien, vägförvaltningen, kommunen med flera myndigheter, samt med hantverkare och köpmän.

I slutet på juli samlades teatern till repetitioner och man byggde upp spelplats och marknadsplats. Målet var att allt material hos skådespelare, hantverkare och köpmän skulle vara tidsenligt.

Under de tre speldagarna 6-8 augusti kom det kring 5000 besökare till tinget som blev en stor framgång. Några dagar därefter var allt bortröjt och materialet undanstuvat.

Ekonomiskt gick det hela med vinst, och det var inte svårt att besluta att hålla ting även kommande år, och att det bör förläggas till första veckoslutet i augusti.

Maria Hellström har gått igenom gamla protokoll och andra skrivelsen gjort en sammanställning över föreningens första 20 år.

Marias sammanställning (pdf)